Vilkår og betingelser

Kortversjon

Nedenfor følger de juridiske formuleringer vi er forpliktet til å oppgi i en kjøpsprosess. For deg som ikke ønsker å lese alt dette, har vi laget en kortversjon: 
 
1. Hos oss har du alltid muligheten til å returnere telefonen innen 14 dager 

2. Du får 24 mnd garanti på telefonen du kjøper fra oss 

3. Vi sørger for at telefonen leveres til deg innen 1-3 virkedager 


Detaljert versjon

Partene 

Selgende part er TISE MOBIL AS (foretaksnummer 922 083 762 MVA), heretter omtalt som selger. 
 
Kjøpende part er den oppgitte person eller foretak ved ordreinnleggelse, heretter omtalt som kjøper.


Gyldighet
 
Følgende vilkår og betingelser, heretter omtalt som vilkår, er gjeldende ved forbrukerkjøp av varer fra selger. Ved forbrukerkjøp gjelder Forbrukerkjøpsloven, ved næringskjøp gjelder Kjøpsloven. Betingelsene er sammen med din bestilling å anse som avtalegrunnlaget for inngått handel. Vilkårene kan endres uten forutgående varsel. 
 
Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Aktuelle lover er, uten å være begrenset til, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. 
 
Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur. 
 
Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Selger sender ikke varer til utland eller Svalbard med mindre det er inngått spesiell avtale om dette. 

Kundeopplysninger registreres i Tise Mobil kundregister hvor opplysningene benyttes for oppdatering og håndtering av kunderelasjonen.  I samsvar med personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) har Tise Mobil i tillegg rett til å behandle og dele informasjon hvor saklig begrunnelse foreligger (f.eks markedsføringsøyemed) . Kunden kan motsette seg anvendningen og behandlingen av sine opplysninger for markedsføringsøyemed og kan kontrollere de oppgifter som berører han eller henne selv gjennom å kontakte Tise Mobils kundeservice.  
 
Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.


Forbehold
 
Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel. 
 
Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte. 
 
Selger forbeholder seg retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel. 
 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel. 
 
Selger tar forbehold om force majeure herunder alle eksterne uforutsette forhold som selger ikke råder over men som kan påvirke selgers leveringsdyktighet, varetilgang, priser, kvalitet, tekniske løsninger, drift eller annet. 
 
Ved benyttelse av forbehold vil selger så langt det er mulig tilby alternativer til kjøper.


Generelt
 
Prisene på nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, så fremt ikke annet er spesifisert. Merverdiavgiften blir spesifisert både i kassen, på ordrebekreftelse og på faktura. 
 
Generelt vil utsolgte varer fjernes, det kan imidlertid forekomme at nylig utsolgte varer eller spesielle varer hvor det godtas forhåndsbestillinger vises på butikken. Det samme gjelder gjennom markedsføring herunder andre salgskanaler.


Ordre
 
Ordren er å anse som bindende når den er registrert som innlagt og bekreftet av kjøper. Selger er bundet av kjøpers ordre så fremt det ikke forekommer forbehold. Ved forbrukerkjøp har kjøper likevel rett til å heve ordren i tråd med Angrerettloven. Ved mottak av ordre vil selger sende ut ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper er forpliktet til å lese gjennom ordrebekreftelsen, og sørge for at denne er i samsvar med ordren. Ved avvik plikter kjøper å meddele dette snarest og innen rimelig tid til selger.


Betaling
 
Selger tilbyr betaling med kredittkort. En ordre blir ikke effektuert før betaling er reservert på kredittkort. 
 
Selger benytter en tredjeparts leverandør av betalingsløsninger for kort. Selger er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøpers kredittkort, og leverandøren av betalingsløsningen for kort. Selger verken ser eller lagrer kjøpers kredittkortinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning for kort. Kommunikasjonen foregår kryptert og sikret. Beløpet kan reserveres på kjøpers kort, og i så fall først belastes samme dag ordren sendes ut.


Levering
 
Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 0-2 virkedager. Levering skjer til postkasse tilhørende oppgitt adresse. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 3-6 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil selger kontakte kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene måtte ha feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene. 


Leveringskostnader og kjøpers plikt
 
Leveringskostnader (“frakt”) angis i handlekurven for hver enkelt ordre. Ved innleggelse av ordre anses det at kjøper har akseptert vilkårene gjeldende for den valgte leveringsmetoden. 

Når varen er mottatt, pilket kjøper å melde tilbake innen 72 timer om du av noen anledning ikke skulle være fornøyd med den. Kjøper har ansvar for å gjøre seg kjent med produktets garantivilkår innen produktet tas i bruk. Tise Mobil forbeholder seg retten til å verifisere de eventuelle feil angitt av kjøper.


Garantivilkår 

Tise Mobil gir alltid en garanti på inntil 12 måneder på alle produkter dersom ikke annet er spesifisert. Feil på produktet som faller inn under garantivilkår og ikke er selvforskyldt av kunden, repareres av Tise Mobil eller en av våre samarbeidspartnere. Tise Mobile garanterer at det reparerte produktet eller et tilsvarende produkt returneres til kunden i gjennomsnitt innen 3-5 virkedager etter ødelagt produkt er mottatt. Merk at dette kan påvirkes av helligdager. I visse tilfeller hvor tilgang på reservedeler eller byttetelefoner er begrenset, kan Tise Mobil eventuelt tilby en prisreduksjon eller heving av kjøp.

Vår garanti omfatter følgende:  

• Effektiv prosess: Når produktet er mottatt av selger starter feilsøkingsprosessen 
• Kostnadsfri vurdering: Kunden mottar en kostnadsfri vurdering av skader på produktet uavhengig av om produktet omfattes av Tise Mobils garantivilkår eller ikke  
• Bytte av telefon: Om produktet ikke kan repareres, gjør vi vårt ytterste for å erstatte produktet med et tilsvarende produkt.

 
Garantien gjelder ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av produktet eller annet forhold på forbrukerens side, re Forbrukerkjøpslovens §18a. 

Følgende dekkes ikke: 

• Batterirelaterte problemer som oppstår etter 12 måneder
• Selvforskyldte skader som sprekker i glass/skjerm, produktet har bøyd seg, skader på knapper, kamera eller andre skader som kan oppstå dersom produktet mistes på bakken/gulv 
• Feil i programvare 
• Normal slitasje av batteri 
• Fuktskade 
• Dersom kunden selv har slettet virus eller andra skadeprogram 
• Feil som oppstår om telefonen tilkobles en ujordet stikkontakt 
• Fraktskader oppstått på produktet grunnet selgers uansvarlighet 
• Produktet har blitt forsøkt reparert av kunden selv eller en tredjepart uten Tise Mobils forhåndsgodkjennelse 
• Kunden har glemt sitt Apple ID eller passord  
• Garantien dekker kun frakt til og fra kunde med transportører på forhånd godkjent av Tise Mobil, og gjelder kun til og fra det landet kunden kjøpte telefonen fra  


Salg av brukte produkter
 
Alle brukte produkter selges uten lader og annet utstyr hvis det ikke er spesifisert.

Tise Mobils produkter er pent brukt med liten/minimal bruks slitasje. Våre teknikere eller partnere har slettet all tidligere data, gått igjennom en 55-punkts teknisk sjekk, oppdatert software og funksjonell test.  

På alle produkter som tilbys er 12 måneders garanti inkludert dersom ikke annet er oppgitt. 

Det ligger ingen lås mot mobiloperatører på produktet. 


Angrerett 
 
Kjøper kan angre kjøpet av produktet etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere prodktet til selger selv om det ikke foreligger noen mangel. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktet, sammen med angrerettskjema, er mottatt.  

Dersom kjøper mottar angrerettskjema med nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt, begynner angrefristen å løpe fra den dagen dette mottas av kjøper. Dersom kjøper ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at produtet er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angrerett bør av bevishensyn være skriftlig, inkludert informasjon om hvordan kjøper vil returnere varen til selger. 

Kjøper skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende produktet tilbake, eller fysisk overlevere til selger dersom selger ikke har tilbudt seg å hente varene.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selger mottok produktet i retur eller fikk melding om angring av kjøp av en tjeneste. Med mindre noe annet  er avtalt mellom kjøper og selger skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som benyttet under kjøpet av produktet. Kjøper skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

Kjøper må bære kostnadene ved å returnere produktet dersom angreretten brukes, kost for dette er avhengig av størrelse på pakke og hvor det sendes fra. Kjøper står fritt til å velge om man benytter posten eller andre leverandører, og mer informasjon om kost e.g. finnes på respektives hjemmesider.   

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Produktet må likevel kunne leveres tilbake til selger i  samme stand som den var i da kjøper mottok den, inkludert ev tilleggsprodukter som ladekabel, lader osv som fulgte med produktet. Selger kan kreve at kjøper erstatter verdireduksjon som følge av kjøpers håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon.

Kjøper er ansvarlig for at varen returneres slik at transportskader unngås, originalemballasjen bør brukes dersom dette er mulig. 


Reklamasjon
 
Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktet Reklamasjon på forhold relatert til leveringen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lenger enn tre måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet kjøper overtok produktet. For produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet kjøperen overtok produktet, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet. 
 
Reklamasjon bes gjøres gjennom mail til kundeservice fra nettbutikken. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Normalt vil dette skje i form av retursending med Posten. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse. Kjøper er ansvarlig for at varen returneres slik at transportskader unngås, originalemballasjen bør brukes dersom dette er mulig.
 
Selger har anledning til å foreta opptil to utbedringsforsøk på samme mangel. Skulle mangelen etter dette fremdeles være gjeldende, kan selgeren avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Dette gjelder ikke dersom mangelen er uvesentlig. 
 
Dersom kjøper på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med selger, vil selger ikke dekke kostnadene relatert til utbedringen. 
 
Reklamerer kjøper på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder selger seg retten til å kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.


Personvern
 
Se egen informasjon på selgers nettside under Personvern.


Salgspant
 
Selger har salgspant i alle leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt ut betalt inkludert eventuelle omkostninger, gebyrer og renter. Selger har salgspant i de solgte produktene i tråd med Lov om pant (Panteloven).