Vilkår 

Partene 

Selgende part er TISE MOBIL AS (foretaksnummer 922 083 762 MVA), heretter omtalt som selger. 

Kjøpende part er den oppgitte person eller foretak ved ordreinnleggelse, heretter omtalt som kjøper.


Generelle vilkår 


Gyldighet 

Følgende vilkår og betingelser, heretter omtalt som vilkår, er gjeldende ved forbrukerkjøp av varer fra selger. Ved forbrukerkjøp gjelder Forbrukerkjøpsloven, ved næringskjøp gjelder Kjøpsloven. Betingelsene er sammen med din bestilling å anse som avtalegrunnlaget for inngått handel. Vilkårene kan endres uten forutgående varsel. 

Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Aktuelle lover er, uten å være begrenset til, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. 

Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlig avtale, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur. 

Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Selger sender ikke varer til utland eller Svalbard med mindre det er inngått spesiell avtale om dette.

Kundeopplysninger registreres i selgers kunderegister hvor opplysningene benyttes for oppdatering og håndtering av kunderelasjoner. I samsvar med personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) har selger i tillegg rett til å behandle og dele informasjon hvor saklig begrunnelse foreligger (f.eks. i markedsføringsøyemed). Kunden kan motsette seg anvendelsen og behandlingen av sine opplysninger for markedsføringsøyemed og kan kontrollere de opplysninger som berører han eller henne selv gjennom å kontakte selgers kundeservice.  

Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.

 

Forbehold 

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel. 

Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte. 

Selger forbeholder seg retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel. 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel. 

Selger tar forbehold om force majeure, herunder alle eksterne uforutsette forhold som selger ikke råder over men som kan påvirke selgers leveringsdyktighet, varetilgang, priser, kvalitet, tekniske løsninger, drift eller annet. 

Ved benyttelse av forbehold vil selger så langt det er mulig tilby alternativer til kjøper.


Generelt 

Selger selger primært brukte produkter.  Disse leveres uten lader eller annet utstyr dersom ikke annet er spesifisert.  Produktene er ikke låst mot noen operatør.

 

Prisene i nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, så fremt ikke annet er spesifisert. 

Generelt vil utsolgte varer fjernes, det kan imidlertid forekomme at nylig utsolgte varer eller spesielle varer hvor det godtas forhåndsbestillinger vises i butikken. Det samme gjelder gjennom markedsføring, herunder andre salgskanaler.

 

Ordre 

Ordren er å anse som bindende når den er registrert som bekreftet av kjøper. Selger er bundet av kjøpers ordre så fremt det ikke forekommer forbehold. Ved forbrukerkjøp har kjøper likevel rett til å heve ordren i tråd med Angrerettloven. Ved mottak av ordre vil selger sende ut ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper er forpliktet til å lese gjennom ordrebekreftelsen, og sørge for at denne er i samsvar med ordren. Ved avvik plikter kjøper å meddele dette snarest og innen rimelig tid til selger.

 

Betaling 

Selger benytter tredjepartsleverandør av betalingsløsninger. Selger er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøper og leverandøren av betalingsløsningen. Selger verken ser eller lagrer kjøpers betalingsinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning. Kommunikasjonen foregår kryptert og sikret.

 

Levering 

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Levering skjer til kundens oppgitte adresse. Normal klargjørings- og sendingstid til de fleste steder i Norge er angitt på selgers nettsider. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil selger kontakte kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene innehar feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene. 

 

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av produktet etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere produktet til selger selv om det ikke foreligger noen mangel. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktet, sammen med angrerettskjema, er mottatt.  

Dersom kjøper først mottar angrerettskjema med nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av produktet, begynner angrefristen å løpe fra den dagen dette mottas av kjøper. Dersom kjøper ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at produktet er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år, ref. Angrerettloven §13.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angrerett bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), inkludert informasjon om hvordan kjøper vil returnere varen til selger.

Kjøper skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt sende produktet tilbake.  Kjøper må bære kostnadene for returen, og er ansvarlig for at returforsendelsen er forskriftsmessig pakket.  Vi anbefaler bruk av emballasjen produktet ble levert i.

Selger gjennomfører tilbakebetaling senest 14 dager etter at varen er mottatt og sjekket for skader eller feil. Med mindre noe annet er avtalt mellom kjøper og selger, vil tilbakebetalingen skje med samme betalingsmiddel som benyttet under kjøpet av produktet. 

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Produktet må likevel kunne leveres tilbake til selger i samme stand som den var i da kjøper mottok den, inkludert tilbehør som fulgte med produktet. Selger kan kreve at kjøper erstatter verdireduksjon som følge av kjøpers håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon.

 

Reklamasjon 

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktet. Reklamasjon på forhold relatert til leveransen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lenger enn tre måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet kjøper overtok produktet, for produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet kjøper overtok produktet, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet. 

Reklamasjon bes gjøres på mail til kundeservice. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse. Kjøper er ansvarlig for at varen returneres slik at transportskader unngås, originalemballasjen bør brukes dersom dette er mulig.

Selger har anledning til å foreta opptil to utbedringsforsøk på samme mangel. Skulle mangelen etter dette fremdeles være gjeldende, kan kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Dette gjelder ikke dersom mangelen er uvesentlig. 

Dersom kjøper på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med selger, vil selger ikke dekke kostnadene relatert til utbedringen. 

Reklamerer kjøper på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder selger seg retten til å kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.

 

Garanti

Selger gir garanti på alle produkter dersom ikke annet er spesifisert. Feil på produktet som faller inn under garantien og ikke er selvforskyldt av kunden, repareres av selger eller en av våre samarbeidspartnere. Dersom telefonen ikke lar seg reparere gjør vi vårt ytterste for å erstatte produktet med et tilsvarende produkt. Dersom tilgang på reservedeler eller byttetelefoner er begrenset, kan selger tilby prisreduksjon eller heving av kjøp.

Garantien gjelder ikke hvis selger sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av produktet eller annet forhold fra forbrukerens side, ref. Forbrukerkjøpsloven §18a

Garantitid:

 • Mobiltelefoner: 24 måneder
 • Nettbrett: 12 måneder
 • Hodetelefoner: 6 måneder

Følgende dekkes ikke: 

 • Reduksjon i batterikapasitet som følge av normal bruk av produktet eller batterifeil som oppstår senere enn 12 måneder etter kjøp
 • Selvforskyldte skader som sprekker i glass/skjerm, produktet har bøyd seg, skader på knapper, kamera eller andre skader som kan oppstå dersom produktet mistes på bakken/gulv 
 • Fuktskade 
 • Feil i programvare 
 • Fraktskader oppstått på produktet grunnet kjøpers uansvarlighet
 • Feil som skyldes at produktet har blitt forsøkt reparert av kunden selv eller en tredjepart uten selgers forhåndsgodkjennelse 
 • Kunden har glemt sitt Apple ID eller passord
 • Garantien dekker kun frakt tilbake til kunde og gjelder kun til det landet kunden kjøpte telefonen fra


Personvern 

Se egen informasjon på selgers nettside under Personvern.

 

Salgspant 

Selger har salgspant i alle leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt ut betalt inkludert eventuelle omkostninger, gebyrer og renter. Selger har salgspant i de solgte produktene i tråd med Lov om pant (Panteloven).

 

Tilleggsvilkår innbytte

Kunder som kjøper mobiltelefon, nettbrett eller tilleggsutstyr hos Tise Mobil tilbys å bytte inn en annen mobiltelefon.  I bestillingsprosessen estimerer Tise Mobil en verdi på innbyttetelefonen basert på informasjon som oppgis av kunden.  Denne innbytteverdien kommer til fratrekk på det kunden skal betale for varene kunden bestiller.  Det kan kun byttes inn én mobiltelefon pr ordre, og verdien av innbyttetelefonen må være lavere enn varene som kjøpes.

Etter mottak av bestilte varer plikter kunden å innen 7 dager sende innbyttetelefonen til Tise Mobil.  Det er Kundens ansvar å emballere innbyttetelefonen så den ikke skades under transporten.  Det er også kundens ansvar at innbyttetelefonen er nullstilt og at eksempelvis “Find My iPhone” er deaktivert.

Når Tise Mobil mottar innbyttetelefonen vil den kontrolleres. Dersom det er avvik mellom den tilstanden kunden oppga i bestillingsprosessen og den som avdekkes under kontrollen vil kunden motta et tilbud om redusert innbytteverdi.  Dersom kunden ikke aksepterer dette vil innbyttetelefonen returneres til kunden og innbytteverdien faktureres kunden.  Dersom kunden aksepterer den reduserte innbytteverdien vil differansen mellom opprinnelig innbytteverdi og ny innbytteverdi faktureres.  Dersom Tise Mobil ikke mottar innbyttetelefonen vil det opprinnelige innbyttebeløpet faktureres kunden.

Dersom kunden ikke har nullstilt innbyttetelefonen eller på andre måter ikke har gjort det mulig for Tise Mobil å selge den videre vil innbyttetelefonen returneres kunden og innbyttebeløp pluss returfraktkostnad faktureres.

Dersom kunden hever kjøpet etter reglene som gjelder for angrefrist og samtidig har sendt inn innbyttetelefonen vil Tise Mobil utstede en verdikupong på innbytteverdien.  Denne verdikupongen kan benyttes i Tise Mobils nettbutikk og er gyldig i 12 måneder.

Ved bestilling bekrefter kunden at vedkommende har full eiendomsrett til innbyttetelefonen, samt at den er fri for panterett og andre heftelser, og denne eiendomsretten overføres til Tise Mobil. Dersom innbyttetelefonen av ulike årsaker returneres til kunden overføres eiendomsretten tilbake.